RODO

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [RODO], informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła Simply Polish by Olga Bambrowicz, ul. Kościelna 42/27, 60-538 POZNAŃ, NIP 6171861663, tel. 603937671, e-mail: biuro@simplypolish.pl, www.simplypolish.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: biuro@simplypolish.pl lub telefonicznie tel. 603937671.

3) Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), tj. w celu organizacji i przeprowadzenia egzaminów certyfikatowych z języka polskiego, analizy ich wyników oraz wydania certyfikatu.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie danych zwykłych jest niezbędność do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii Pani/Pana wyraźna zgoda bądź niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g rozporządzenia 2016/679).

5) Administrator przetwarza Pani/Pana dane, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email, wizerunek, datę urodzenia oraz informacje o specjalnych potrzebach (m.in. o stopniu niepełnosprawności) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgody.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia certyfikowanego egzaminu z języka polskiego. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

7) O wyrażenie zgody zapytamy Panią/Pana każdorazowo, wskazując każdy odrębny cel przetwarzania Pani/Pana danych, w sytuacji gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, gdy wyrazi Pan/Pani na to dobrowolną zgodę.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy Simply Polish , MEiN, podmioty i osoby świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz inne podmioty, którym Administrator powierzył dane osobowe. Odbiorcami danych są również instytucje i podmioty ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a jego zakończeniu na czas potrzebny na przeprowadzenie egzaminu z języka polskiego oraz dla celów archiwalnych.

11) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO),

b) sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO),

c) usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO),

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

12) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit a RODO (zgoda osoby), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej, na adres Administratora lub elektronicznie na adres mailowy: biuro@simplypolish.pl

13) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.