Regulamin sprzedaży pakietów językowych

(kurs + egzamin certyfikatowy z języka
polskiego jako obcego na poziomie B1 i C1)

1.     
Rejestracja na kurs odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.simplypolish.pl.

2.     
Rejestracja elektroniczna jest jedyną formą rejestracji.

3.     
Uiszczenie płatności oznacza zgodę na warunki przedstawione w Umowie oraz w regulaminie.

4.     
Cena kursu obejmuje:

·       
24 godziny dydaktyczne zajęć podzielone na 12 spotkań (1 godzina dydaktyczna = 45 minut)

·       
materiały dodatkowe wykorzystywane podczas zajęć (z wyłączeniem materiałów objętych prawami autorskimi)

·       
test końcowy

·       
certyfikat ukończenia kursu (w przypadku
pozytywnego zdania testu)

·       
poprawę przez nauczyciela co najmniej 1 pracy pisemnej

·       
indywidualne wskazówki i sugestie

5.     
Koszt pakietu to: 850 zł za kurs + opłata za egzamin i wydanie certyfikatu (150 euro+20 euro).  Opłata za egzamin wnoszona jest na dwa miesiące przed egzaminem. Przypomnienie o wniesieniu opłaty zostanie uczestnikom wysłane mailowo.  Wszystkie opłaty wnoszone są
na konto bankowe wskazane w umowie w złotówkach.

6.     
Uczestnikom, którzy zapiszą się na kurs po rozpoczęciu zajęć, zaproponowany zostanie indywidualny system płatności.

7.     
W przypadku opuszczania zajęć lub rezygnacji  z kursu po rozpoczęciu nauki, opłata nie będzie zwracana. Nie przewiduje się zwrotu
opłaty za zajęcia opuszczone z winy uczestnika. Nie ma możliwości odrobienia opuszczonych zajęć. Zajęcia nie mogą być nagrywane.

8.     
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć lub zmiany ich terminu w nagłych przypadkach losowych (choroba
nauczyciela, przyczyny techniczne itp.). Data i godzina odpracowywanych zajęć jest ustalana z grupą.

9.     
Informacje organizacyjne, w tym te związane z harmonogramem, przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej i/lub
telefonicznie, z wykorzystaniem danych podanych przez kursantów z formularzu rejestracyjnym. Szkoła Simply Polish nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania nieprawidłowych danych kontaktowych (w tym zwłaszcza za związane z tym nieobecności).

10.  
Grupy zajęciowe składają się średnio z 10 osób.

11.  
Kurs zostanie uruchomiony tylko w wypadku, gdy zapisze się na niego co najmniej 5 osób.

12.  
Wszystkie zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie i będące egzaminatorami podczas
państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

13.  
 Uczestnik ma prawo zrezygnować z kursu w dowolnym momencie poprzez przesłanie na adres biuro@simplypolish.pl pisemnej
informacji o rezygnacji.

14.  
W przypadku rezygnacji z kursu na ponad 30 dni do jego rozpoczęcia, uczestnik otrzyma zwrot 70% wniesionej opłaty za kurs. W
pozostałych przypadkach zwrot opłaty nie jest możliwy.

15.  
Rezygnacja z kursu jest równoznaczna z rezygnacją z całego pakietu, a więc również z udziału w egzaminie kończącym kurs.