Regulamin przeprowadzania egzaminów TELC w szkole Simply Polish oraz zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Szkoła Simply Polish, zwana dalej Organizatorem, posiada uprawnienie do organizowania egzaminów TELC, zwanych dalej egzaminami. Szczegółowe warunki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminów oraz sposób dokonywania oceny egzaminów i jej weryfikacji, a także standardy wymagań odnoszących się do poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie znajomości języka polskiego jako obcego określa  Regulamin przeprowadzania egzaminów TELC, zwany dalej Regulaminem. Za ogólną organizację egzaminów odpowiada szkoła Simply Polish, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator, jako   centrum egzaminacyjne, ma prawo decydować o warunkach rejestracji na egzamin TELC, opłatach za egzamin oraz innych warunkach.
 3. Celem egzaminu TELC jest poświadczenie kompetencji zdającego w sposób rzetelny i wiążący.
 4. TELC gGmbH może wystawić protokół wyników osoby przystępującej do egzaminu tylko wtedy, gdy można udowodnić, że zdający napisał egzamin indywidualnie, niezależnie i bez użycia wszelkich nieautoryzowanych pomocy.
 5. Harmonogram sesji egzaminacyjnych tworzony jest przez Organizatora w z uwzględnieniem możliwości kadrowych i lokalowych oraz zainteresowania. Informacje o terminach sesji egzaminów planowanych przez Organizatora ogłaszane są na stronie http://simplypolish.pl.
 6. W celu dokonania rejestracji na egzamin kandydat zgłasza Organizatorowi – za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego utworzonego przez Organizatora – zamiar przystąpienia do egzaminu oraz  przekazuje dane niezbędne do dokonania rejestracji + wskazuje termin i poziom egzaminu, do którego zamierza przystąpić.
 7. Rejestracja elektroniczna na egzamin przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie w celu zarejestrowania się na egzamin należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego link dostępny jest na stronie http://simplypolish.pl/certyfikat. Kandydaci wpisywani są na listę zdających według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc. W drugim etapie kandydaci po otrzymaniu e-mailem informacji o wpisie na listę zdających wnoszą w ciągu dwóch (2) dni opłatę, która obejmuje  przystąpienie do egzaminu, wystawienie certyfikatu oraz udział w webinarze /kursie przygotowującym (online). Wniesienie opłaty za przystąpienie do egzaminu w wymaganym terminie jest warunkiem rejestracji na egzamin. Po dokonaniu opłaty kandydaci wysyłają potwierdzenie dokonania opłaty na adres telc@simplypolish.pl. Osoba, która wniosła ww. opłaty, zostaje poinformowana e-mailem o wpisie na listę osób zarejestrowanych na egzamin. Powiadomienia, o których mowa, są wysyłane na końcu tygodnia, na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym.
 8. Wpłaty nie mogą być przenoszone z jednego egzaminu na inny, z jednej osoby na drugą, z terminu na termin.
 9. Po dokonaniu wpłaty i rejestracji zgodnie z Regulaminem, nie ma możliwości zwrotu opłaty egzaminacyjnej.
 10. Rejestrując się na egzamin, zdający zobowiązuje się do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu oraz Regulaminu TELC. Zdający zgadza się, że szkoła Simply Polish może przekazać dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia i oceny egzaminu do telc gGmbH i że telc gGmbH może przetwarzać te dane w tym celu. W zależności od egzaminu, dane osobowe mogą obejmować nagranie egzaminu ustnego.
 11. Osoba przystępująca do egzaminu ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność danych podanych w formularzu. Dane osobowe wpisane w formularzu zgłoszeniowym muszą być zgodne z dokumentem tożsamości osoby przystępującej do egzaminu, którym jest paszport, i stanowią podstawę do wystawienia dokumentu potwierdzającego znajomości języka, zwanego dalej certyfikatem. Certyfikaty wydawane są przez Telc gGmbH z siedzibą w Niemczech.
 12. Osoby, których sytuacja wymaga zastosowania indywidualnych warunków podczas egzaminu TELC (np. osoby niedosłyszące lub niedowidzące), egzaminowane są z zastosowaniem specjalnych wytycznych określonych w aktualnej wersji Wytycznych dotyczących Przeprowadzenia Egzaminów w Warunkach Specjalnych (stanowiących integralną część Regulaminu). Organizator może odmówić przeprowadzenia egzaminu dla osób ze specjalnymi potrzebami w sytuacji, gdy nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków lokalowych, sprzętowych lub kadrowych. W przypadku osób ze specjalnymi potrzebami termin przeprowadzania egzaminu może zostać ustalony indywidualnie i być inny niż termin w formularzu rejestracyjnym. O terminie decyduje Organizator.
 13.  W przypadku odwołania egzaminu przez Organizatora, Organizator zwraca opłaty przekazane przez osoby zarejestrowane do udziału w tym egzaminie, na to samo konto, z którego została dokonana opłata.
 14. Jeśli opłaty nie zostaną uiszczone zgodnie z ust. 6 i ust. 11, dana osoba zostanie usunięta z listy zdających, a na jej miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń, w ramach limitu miejsc, z zastrzeżeniem terminu zamknięcia rejestracji.
 15.   Każda osoba, która została poinformowana o wpisie na listę zdających i nie otrzymała e-mailowej informacji o rejestracji na egzamin, pozostaje na liście rezerwowej i może zostać umieszczona na liście osób zarejestrowanych na egzamin w przypadku zwolnienia się miejsca, do momentu zamknięcia rejestracji, pod warunkiem uiszczenia we wskazanym terminie opłaty za egzamin. Organizator rezerwuje sobie prawo do skontaktowania się z osobami z listy rezerwowej tylko w wypadku zwolnienia się miejsc na egzaminie. Odpowiednia informacja o zamknięciu rejestracji zostanie umieszczona na stronie http://simplypolish.pl/certyfikat. Rejestrację zamyka się najpóźniej 18 dni roboczych przed terminem egzaminu.
 16. Osoba dokonująca rejestracji na egzamin zobowiązana jest poinformować Organizatora o potrzebie wystawienia faktury w dniu dokonania opłaty. Wszelkie dane do faktury należy niezwłocznie (w dniu dokonania opłaty) wysłać mailem na adres biuro@simplypolish.pl.
 17. Po zarejestrowaniu się na egzamin, w tym wniesieniu opłaty, nie ma możliwości zmiany poziomu egzaminu, jak również przeniesienia opłaty na kolejny termin egzaminu.
 18. Osoba przystępująca do egzaminu jest zobowiązana do zapoznania się z Zasadami organizacji egzaminu.
 • osoby przystępujące do egzaminu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty za przystąpienie do egzaminu akceptują i zobowiązują się przestrzegać zasad organizacyjnych obowiązujących w procedurze przeprowadzania egzaminu, a zwłaszcza przyjmują do wiadomości, że:
 • kandydaci zobowiązani są zgłosić się na egzamin telc 15 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
 • warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 • na egzamin należy obowiązkowo zabrać miękki ołówek, zastrugiwaczkę oraz gumkę do mazania.
 • informacje o wynikach można uzyskać około 6/7 tygodni po egzaminie w biurze telc Centrum. Organizator informuje zdającego o wynikach egzaminu wyłącznie drogą e-mailową i nie udziela telefonicznie informacji o wynikach egzaminu. 

19. Odbiór certyfikatów odbywa się we wskazanym w e-mailu miejscu i terminie. O terminie odbioru certyfikatów zdający informowani są przez stronę internetową http://simplypolish.pl/certyfikat lub e-mailowo. Dokumenty odbierane są osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez zdającego (na piśmie). Certyfikaty wydawane są wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości (np. paszportu) ze zdjęciem. Na prośbę zdających certyfikaty mogą zostać wysłane do adresata przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Koszt wysyłki wynosi 30 zł i obejmuje jednokrotną wysyłkę jednego certyfikatu. Dokonując przelewem opłaty za wysyłkę  akceptuje Pan / Pani fakt, że z momentem nadania szkoła Simply Polish przestaje ponosić odpowiedzialność za wysłany dokument, w tym zwłaszcza za ewentualne zniszczenia dokonane na etapie doręczenia.

 

RODO

 

RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informuję, że:

·       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest szkoła Simply Polish by Olga Bambrowicz z siedzibą przy ul. Kościelnej 42/27 w Poznaniu

 • We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych należy skontaktować się pisząc na adres mailowy: biuro@simplypolish.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy telc na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom współpracującym z telc gGmbH Bad Homburg, Basler Straße 7, 61352 Bad Homburg, Germany.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty egzaminu.

·        Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez szkołę   Simply Polish by Olga Bambrowicz z siedzibą przy ul. Kościelnej 42/27 w Poznaniu moich danych osobowych w celu rejestracji na egzamin międzynarodowy The European Language Certificates- telc
Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji egzaminu przez szkołę Simply Polish by Olga Bambrowicz z siedzibą przy ul. Kościelnej 42/27 w Poznaniu