Elementor #1386

 

Obowiązuje od
10 września 2023 r.

 

OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

1.     Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest szkoła Simply Polish by Olga Bambrowicz z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 42/27 (dalej Simply Polish). Jako administrator szkoła Simply Polish odpowiada za bezpieczeństwo danych. Powierzone dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.     Gromadzone dane

Dane  zostają powierzone przez osoby korzystające lub zainteresowane skorzystaniem z oferty Simply Polish (tj. kursów, szkoleń i  egzaminów poświadczających znajomość języka). Simply Polish gromadzi i przetwarza dane niezbędne do  rejestracji na kurs, zawarcia umowy oraz rejestracji na egzamin. 

 

3.     Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych?
Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest dr Olga Bambrowicz, z którą można się skontaktować mailowo, pisząc na adres biuro@simplypolish.pl, lub telefonicznie, pod numerem 603937671. Z osobą odpowiedzialną można się również skontaktować pisząc na adres szkoły Simply Polish (ul. Kościelna 42/27, 60-538 Poznań).

 

4.     Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane kontaktowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej w zgłoszeniu. W przypadku osób zainteresowanych kursami językowymi lub przystąpieniem do jednego z egzaminów potwierdzających znajomość języka obcego gromadzimy i przetwarzamy dane niezbędne do rejestracji kandydata. Dane te to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres, adres korespondencyjny, adres mailowy, informacja o specjalnych potrzebach.

Dane te są konieczne do:

·       rejestracji na egzamin

·       zawarcia umowy

·       kontaktowania się z osobami korzystającymi z naszej oferty w celach związanych z obsługą zgłoszenia i świadczeniem usług.

·       realizacji  celów wynikających z uzasadnionych interesów

·       rozpatrywania skarg i wniosków

·       realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych.

·       Szkoła Simply Polish jest również zobowiązana do przechowywania danych w celach archiwizacyjnych.

Powierzone dane nie są w żaden sposób profilowane.

5.     Przechowywanie danych
Dane są przechowywane w systemie informatycznym administrowanym przez firmę Simply Polish. Dane są przechowywane w okresie obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych.

Dane przechowywane są nie dłużej niż przez 10 lat.

6.     Udostępnianie danych.
Do powierzonych nam danych dostęp mają:

·       Upoważnieni pracownicy szkoły Simply Polish (tj. osoby prowadzące zajęcia, zajmujące się obsługą
administracyjną oraz administrator danych osobowych).

·       Dostawcy usług niezbędnych do przeprowadzania egzaminów oraz realizacji podstawowych obowiązków szkoły Simply Polish (tj.
dostawcy usług hostingowych, rachunkowych czy pocztowych)

·       Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

·       Uprawnieni przedstawiciele innych podmiotów zajmujących się poświadczaniem znajomości języka, z którymi szkoła SImply Polish zawarła
stosowną umowę (np. TELC)

·       Uprawnione organy państwowe (na żądanie), w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Straż Graniczna, Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dane osobowe nie są udostępniane żadnym firmom zewnętrznym.

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

·       Na podstawie RODO osoby powierzające nam dane osobowe mają następujące prawa:
prawo dostępu do danych

·       prawo do sprostowania danych

·       prawo do usunięcia danych („prawo
do bycia zapomnianym”)

·       prawo do cofnięcia zgody

·       prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
prawo do ograniczenia przetwarzania danych  

·        prawo do przenoszenia danych

Żądania związane z realizacja powyższych praw można przesyłać
na adres biuro@simplypolish.pl. Każdej osobie powierzającej nam dane przysługuje prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

8.        Zmiany w Polityce Prywatności
Szkoła Simply Polish ma prawo do zmiany zapisów Polityki Prywatności. W przypadku istotnych stosowna informacja zostanie przesłana mailowo do osób, których dane są przechowywane.